Overenie súladu s GDPR

Nezávislé preverenie súladu spracúvania osobných údajov vo vašej spoločnosti s legislatívnymi požiadavkami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Inovatívny prístup k reportingu podnikových dát prostredníctvom nástrojov Business intelligence

Real-time monitoring prevádzky, sledovanie efektívnosti využívania strojov (OEE) a ďalších ukazovateľov KPI, aktuálny prehľad plnenia plánu, stavu zásob, hodnotenie spoľahlivosti dodávateľov – včasnosť a úplnosť dodávok, miera a stav vybavenia reklamácií, profitabilita odberateľov/výrobkov a pod.

zistiť viac

Aktuálny stav obchodnej činnosti, profitabilita výrobkov/služieb, predajných miest, štatistiky o zákazníkoch – počet zákazníkov, príp. skladba, nákupné zvyklosti zákazníkov, rôzne štatistiky na základe údajov z vernostných systémov, sledovanie trendov a sezónnosti, vyhodnocovanie propagácie výrobkov (predajných miest) – miera nárastu predaja, vyhodnotenie účinnosti jednotlivých druhov reklamy.

zistiť viac

Hodnotenie profitability zákaziek, sledovanie nákladovosti vozidiel, monitoring vozidiel, podpora pre logistiku, real-time prehľad o stave zákaziek, vozového parku, analýza nákladov a pod.

zistiť viac

Real-time monitoring a reporting stavu obchodnej činnosti, vyhodnocovanie plánu, zobrazovanie podľa rozpracovania obchodov, zobrazovanie aktivity obchodníkov, profitabilita klientov, produktov a pod.

zistiť viac

Špeciálne ponuky

Využite služby externej správy informačných technológií a naši špecialisti sa postarajú o bezpečnosť vašich systémov a dát.

Otázky

Bližšie informácie k jednotlivým službám

Kybernetická bezpečnosť pokrýva zabezpečenie informačných aktív, ako sú hardvér, softvér, riadenie prístupov k týmto aktívam a údajom, ale i nastavenie jednotlivých procesov pri spracúvaní dát za účelom zachovania dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií alebo súvisiacich služieb.
Služby dohľadu nad kybernetickou bezpečnosťou sú poskytované formou vzdialeného prístupu. Služba je vykonávaná nepretržite 24/7. Časť nevyhnutných úkonov je vykonávaná priamo u zákazníka.
Zákazník nemusí meniť svojho doterajšieho dodávateľa IT. Služby kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú dohľad aj nad poskytovaním služieb tretími stranami a nastavením bezpečnostných pravidiel s týmito dodávateľmi.
Miera nákladov na informačnú bezpečnosť vychádza z podmienok konkrétnej spoločnosti, jej zavedených bezpečnostných opatrení, komplexnosti informačných systémov, počtu zariadení IT a užívateľov, atď. Mnohokrát bezpečnostné opatrenia nevyžadujú dodatočné náklady ale opatrenia spočívajú v nastavení systémov, procesov, zavedení pravidiel a interných postupov pri správe IT.

Komplexná ochrana firmy

Points

Centrálna správa dát, zabezpečenie dostupnosti, integrity a bezpečnosti údajov.

Komplexná ochrana dát, riešenia Business continuity a Disaster recovery.

Implementácia jednotlivých prvkov informačnej bezpečnosti.

Prenos údajov v zabezpečenej, šifrovanej forme.

Ochrana proti vonkajším hrozbám
Ochrana proti vonkajším hrozbám

Ochrana pred hrozbami šírenými internetom alebo elektronickou komunikáciou. Ochrana pred vírusmi, ransomvérom, malvérom a ostatným škodlivým kódom.

Zabezpečenie ochrany údajov
Zabezpečenie ochrany údajov

Zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov spoločnosti. Návrh a implementácia technických a organizačných opatrení zabezpečujúcich ochranu firemných údajov.

Správa užívateľských prístupov
Správa užívateľských prístupov

Nastavenie užívateľských prístupov v súlade s bezpečnostnými opatreniami, t. j. aby len oprávnené osoby mali prístup k určeným údajom a bola zachovaná bezpečnosť a dôvernosť dát.

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou. Návrh a pomoc pri implementácii bezpečnostných opatrení. Priebežný dohľad nad ochranou osobných údajov.

Technológie a metodiky