Spracúvanie osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť ITSEN, s. r. o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 47099020, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27941/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. +421 907 211 147, e-mail: info@itsen.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov

  • Uzatvorenie zmluvy s dotknutou osobou

Na účely uzatvorenia zmluvy s dotknutou osobou sú spracúvané osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie a riadne plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu najmä: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a riadne plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

  • Účtovné a daňové účely

Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

  • Bezpečnosť informačných systémov

Na účely zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky informačných systémov a webovej stránky Prevádzkovateľa sú spracúvané online identifikátory (napr. IP adresa, súbory cookies), ktoré za určitých okolností, môžu mať povahu osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie informačnej bezpečnosti prevádzkovaných systémov a ochrana údajov nachádzajúcich sa v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Doba uchovávania týchto osobných údajov je určená systémovými nastaveniami jednotlivých informačných systémov.

  • Evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania

Na účely evidencie záujemcov o zamestnanie Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu zaslaných dokumentov (CV, motivačný list, certifikáty, potvrdenia) dotknutou osobou, najmä meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, tel. číslo, e-mailová adresa a ďalšie údaje poskytnuté uchádzačom o zamestnanie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (na poštovej alebo e-mailovej adrese Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez poskytnutia súhlasu dotknutou osobou, nemôže byť táto osoba zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu alebo do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou.

  • Elektronický kontaktný formulár

Na účely vybavovania dopytov zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára, dostupného na webovej stránke Prevádzkovateľa, sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a tel. číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 mesiacov od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazané.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa. Medzi zmluvných partnerov Prevádzkovateľa patria: zmluvný partner v oblasti účtovníctva, personalistiky a miezd a zmluvný partner v oblasti informačných technológií (hostingové a cloudové služby). Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci, ak to stanovujú právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Bližšie informácie na vyžiadanie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu (i) trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku; (ii) splnenia účelu spracúvania osobných údajov; (iii) trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa; (iv) doby stanovenej osobitnými predpismi. V prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu na ktorú bol súhlas poskytnutý, prípadne do odvolania súhlasu dotknutou osobou. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby, spracúvané na základe poskytnutého súhlasu, vymazané alebo inak zlikvidované.

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súlade s nariadením GDPR nasledovné práva:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.

Tieto práva si môžete uplatniť elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu info@itsen.sk, alebo poštou na adresu: ITSEN, s. r. o., Rybárska 2582/1B, Nové Mesto nad Váhom 915 01.