Vzdelávanie a tréningy

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti firmy pravidelnými školeniami zamestnancov

»  o zásadách bezpečného správania sa v kybernetickom priestore

»  oboznámenie s najčastejšími bezpečnostnými hrozbami a ako týmto hrozbám predchádzať

»  splnenie legislatívnych požiadaviek na pravidelné preškoľovanie zamestnancov

Až 80% prípadov úniku informácií je spôsobených ľudským faktorom!

Oblasti vzdelávania


Vzdelávanie zamerané na oblasť kybernetickej bezpečnosti pokrýva komplexný náhľad na kyberpriestor a vysvetľuje zásady bezpečného správania sa užívateľov v tomto priestore s dôrazom na možné hrozby.

Účastníci sa okrem iného naučia ako chrániť koncové zariadenia, ako sa chrániť pred škodlivým kódom, aké heslá sú bezpečné, ako pristupovať k verejným sieťam, zásady riadenia užívateľských prístupov, ako správne zálohovať dáta.

Vzdelávanie je zamerané na zásady používania prostriedkov informačných technológií (počítačov, mobilných zariadení) v organizácii so zameraním na ochranu dát v týchto zariadeniach a v informačných systémoch organizácie.

Školenie je taktiež zameranie na ochranu dát z hľadiska zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov. Užívatelia sú preškolení v oblasti bezpečného zálohovania údajov, šifrovania a bezpečného prenosu údajov. Vzdelávanie je možné doplniť o preškolenie zamestnancov zamerané na dodržiavanie interných predpisov spoločnosti upravujúcich oblasť informačných technológií.

Interaktívne cvičenia na zvyšovanie povedomia o počítačovej bezpečnosti a návykov bezpečného správania sa v kybernetickom priestore. Praktické ukážky najbežnejších typov hrozieb, ako sú hishing, ransomvér a pod.  Tréningy sú vedené prostredníctvom vzdelávacej platformy, ktorá umožňuje zaznamenávať, spravovať a monitorovať účasť na tréningu, hodnotiť vedomosti a zároveň sledovať účasť a pokrok vo výsledkoch vzdelávania. Súčasťou tréningu zameraného na zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti môže byť simulácia neoprávneného získavania údajov prostredníctvom Phishingu, čiže vylákanie citlivých informácií alebo vloženie škodlivého kódu do informačných systémov spoločnosti, prostredníctvom elektronickej komunikácie, napr. formou e-mailu.

Vzdelávanie zamerané na ochranu osobných údajov s dôrazom na zodpovednosť jednotlivých osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi. Povinnosti pri ochrane osobných údajov vychádzajú z platnej legislatívy – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Školenie je možné doplniť o interné predpisy spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov, napr. poučenie o právach a povinnostiach zamestnancov pri spracúvaní osobných údajov (poverenie zamestnancov pri spracúvaní OÚ a pod.).

Školenia
Školenia

Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti podstatne znižujú riziko straty alebo úniku údajov. Školenia môžu byť zamerané na zásady používania firemných prostriedkov IT, prácu s údajmi v kybernetickom priestore, ochranu osobných údajov alebo interné predpisy spoločnosti zamerané na bezpečnosť dát.

mám záujem
Tréningy
Tréningy

Praktické tréningy simulujú reálne situácie vyskytujúce sa v kybernetickom priestore. Prostredníctvom vzdelávacej platformy sú užívatelia vzdelávaní v jednotlivých oblastiach informačnej bezpečnosti, okrem iného, ako identifikovať bezpečnostnú hrozbu majúcu za následok únik údajov, malware, ransomware a pod.

mám záujem