Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Na základe konkrétnych podmienok spracúvania osobných údajov v danej spoločnosti vypracujeme dokumentáciu a navrhneme bezpečnostné opatrenia tak, aby bol zabezpečený súlad s legislatívnymi požiadavkami na ochranu osobných údajov. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ochrana osobných údajov pokrýva ako technickú časť, tak i právnu oblasť. Iba vzájomnou kombináciou týchto oblastí, možno dosiahnuť primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Na základe konkrétnych potrieb a prostredia vašej spoločnosti navrhneme technické opatrenia na ochranu osobných údajov, t. j. nastavenie všetkých relevantných aspektov bezpečnosti informačných systémov. Návrh bezpečnostných opatrení vychádza z posúdenia aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti v spoločnosti a používaných technológií, za účelom minimalizácie ďalších nákladov pre spoločnosť. Návrh organizačných opatrení na ochranu osobných údajov vychádza z konkrétneho nastavenia procesov v spoločnosti, komplexnosti systémov v ktorých sa spracúvajú osobné údaje a zavedených kontrolných mechanizmov.
Služba Zodpovednej osoby (Data Protection Officer) pre ochranu osobných údajov poskytuje neustály dohľad nad bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, sledovanie zmien alebo úpravy legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečuje pre spoločnosť istotu, že ochrana osobných údajov bude v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
Služba poskytuje preverenie súladu s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov ako i preverenie bezpečnosti informačných systémov v ktorých sa osobné údaje spracúvajú. Výsledky auditu preukážu mieru súladu s legislatívou a stavom informačnej bezpečnosti v danej spoločnosti. Súčasťou záverečnej správy sú taktiež konkrétne odporúčania na odstránenie prípadných nedostatkov.
Zabezpečenie ochrany a dohľad
Zabezpečenie ochrany a dohľad

Zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa požiadaviek zákona a GDPR. Návrh a pomoc pri implementácii technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Dohľad nad ochranou osobných údajov v spoločnosti – výkon zodpovednej osoby.

mám záujem
Preverenie súladu s GDPR
Preverenie súladu s GDPR

Nezávislé preverenie ochrany osobných údajov s požiadavkami zákona a GDPR. Vypracovanie správy z auditu a návrh opatrení pri zistených nedostatkoch. Audit je možné doplniť o preverenie informačnej bezpečnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov.

mám záujem