Kybernetická bezpečnosť

Nastavenie kybernetickej bezpečnosti
Nastavenie kybernetickej bezpečnosti

Nastavenie jednotlivých zariadení a informačných systémov so zameraním na ochranu údajov a zaistenie kybernetickej bezpečnosti. Bezpečnostné opatrenia vychádzajú z medzinárodných štandardov pre riadenie informačnej bezpečnosti ISO 27001, platnej legislatívy, metodík, bezpečnostných noriem a overených postupov.

viac informácií
Monitoring kybernetickej bezpečnosti
Monitoring kybernetickej bezpečnosti

Nepretržité monitorovanie kybernetickej bezpečnosti je základnou podmienkou pred neustále sa vyvíjajúcimi hrozbami. Služba prináša priebežný monitoring stavu kybernetickej bezpečnosti, pravidelnú kontrolu a aktualizáciu bezpečnostných nastavení, riešenie bezpečnostných incidentov a pomoc pri obnove dát a informačných systémov v prípade výskytu incidentu.

viac informácií
Audit informačnej bezpečnosti
Audit informačnej bezpečnosti

Preverenie stavu kybernetickej bezpečnosti z pohľadu ochrany dát a informačných aktív za účelom odhalenia prípadných nedostatkov a návrh vhodných opatrení na ich odstránenie. Audit môže byť zameraný na rôzne čiastkové oblasti, napr. preverenie prístupových práv do jednotlivých systémov, preverenie zálohovania a obnovy systémov alebo audit môže byť vykonaný na komplexnej úrovni.

viac informácií
Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Významne ovplyvňujúci faktor stavu kybernetickej bezpečnosti tvoria ľudia. Správnym a pravidelným školením zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti, zásadách správania sa v kybernetickom priestore, oboznámením sa s najnovšími bezpečnostnými hrozbami a ako týmto hrozbám predchádzať, možno významne zvýšiť informačnú bezpečnosť spoločnosti.

viac informácií