DIGITALIZÁCIA FIRMY

Digitálna transformácia je integrácia digitálnych technológií do všetkých oblastí a procesov firmy, ktorá zásadným spôsobom mení spôsob fungovania a prináša pridanú hodnotu ako vedeniu spoločnosti a jej zamestnancom, tak i zákazníkom.

Digitálna transformácia je kultúrna, organizačná a prevádzková zmena organizácie, prostredníctvom inteligentnej integrácie digitálnych technológií, procesov a kompetencií na všetkých úrovniach a funkciách. Prináša flexibilitu v rozhodovaní a možnosť rýchlejšie reagovať na zmeny.

Digitálna transformácia „tradičnej“ firmy môže byť realizovaná dvomi spôsobmi:
1. postupným spôsobom – implementácia digitálnych technológií postupne, po oblastiach, po procesoch;
2. tzv. „veľký tresk“ – digitálne technológie sú navrhnuté a implementované naraz,  na všetky procesy a oblasti.
Oba prístupy majú svoje výhody a nevýhody, výber najvhodnejšej formy závisí od konkrétnej firmy.

Z praxe, digitalizácia firmy môže začať postupným nahrádzaním odovzdávania informácií v papierovej forme na elektronický spôsob, napr. vytvorením elektronických formulárov a evidencií, centrálnym úložiskom dát a pod.

Výhody takéhoto automatizovaného spracúvania dát vidieť takmer okamžite na znížení chybovosti údajov a rýchlosti spracovania dát.

Svoje nezastupiteľné miesto má digitálna transformácia vo výrobných podnikoch pri zavádzaní prvkov  INDUSTRY 4.0

Points

Zlepšenie logistických činností a plánovania.

Ukladanie dát na jednotnom úložisku so zabezpečením vysokej miery bezpečnosti a dostupnosti údajov.

Centrálne spracovanie dát a zabezpečenie tzv. "jedinej pravdy".

Prístup k údajom iba oprávneným osobám.

digitálna transformácia

Prechod z papierovej formy na digitálnu

Požiadavky
Požiadavky

Popísanie jednotlivých požiadaviek a prebiehajúcich procesov.

Riešenie
Riešenie

Návrh a implementácia digitálnych technológií.

Správa
Správa

Monitoring a kontinuálne zlepšovanie zvyšujúce efektivitu.